دریافت تندیس دوره هفدهم حمایت از حقوق مصرف کنندگان